Integritetspolicy
Hantering av personuppgifter, integritet och marknadsföring
1. Allmänt
Denna policy avseende integritet och marknadsföring beskriver hur Universitetslärarpoolen ULP AB (ULP) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.
1.1 ULP tillhandahåller tjänster till svenska universitet och högskolor. Personuppgifter som samlas in berör kontaktpersoner nödvändiga för utförandet av tjänsten.
1.2 Integritetspolicyn gäller hantering av kontaktpersoner i samband med tillhandahållande av tjänster och produkter i anslutning till uppdrag.
1.3 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.
1.4 ULP behandlar inte känsliga personuppgifter såsom etniskt ursprung, politiska åsikter, religionsåskådning, sexuell läggning eller könsidentitet.
2. Personuppgiftsansvarig
2.1 ULP är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.
2.2 Kontaktperson på företaget är Navid Ghannad som kan nås på e-post: navid.ghannad@ulpoolen.se
3. När behandlar vi dina personuppgifter?
3.1 För att du ska kunna köpa och utnyttja våra tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter för de kontaktpersoner som anges.
3.2 ULP samlar in och behandlar kontaktpersonernas personuppgifter som krävs för att du eller ditt företag ska kunna ingå avtal med oss och för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och erbjudanden.
4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
4.1 De personuppgifter som ULP samlar in och behandlar om de kontaktpersoner som angetts
är:
• Namn
• Telefonnummer
• e-post
• Kundnummer
• Identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
• Faktura —och leveransadress

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?
5.1 ULP behandlar personuppgifter för kontaktpersoner
för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dessa personuppgifter i syfte
att:
• Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, t ex fakturering och
tillhandahållande av support
• Lämna information och rikta marknadsföring, per post och e-post
• Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta
felaktiga uppgifter
• Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster
• Ge relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben
• Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och
funktioner
• Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som leverantör, t ex genom förmedling av
uppdrag och betalning
• Möjliggöra allmän service till leverantörer, som att besvara frågor och rätta felaktiga
uppgifter
• Interagera med leverantörer för att till exempel utveckla tjänster, produkter och
funktioner
• Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering
• Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar
• Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads —och kundanalyser,
marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs —och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster
6. De lagliga grunderna för vår behandling av personuppgifter
6.1 ULP baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.
6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kontaktperson hos ULP, så som för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig eller ditt företag, samt för förenklad administration och orderhistorik
6.3 ULP behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.
6.4 I vissa fall kan ULP ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav för enskilda näringsidkare.
7. Hur länge sparar vi uppgifter om kontaktpersoner och e- postkontoinnehavare?
7.1 Kontaktpersoners personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. ULP kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka ULP rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. 7.2 ULP sparar uppgifter om kontaktpersoner i högst 24 månader efter det att ditt företag senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med ULP.

8. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
8.1 Personuppgifter kan komma att lämnas ut av ULP om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata ULPs rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets —eller tekniska problem.
8.2 ULP har tystnadsplikt gällande våra kunder. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.
9. Ändring av integritetspolicy
9.1 ULP har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. ULP kommer med rimligt varsel att underrätta kontaktpersoner vid ändringar av integritetspolicy. Om ditt företag inte godtar ändringarna har ditt företag rätt att säga upp samarbetet med ULP innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Företaget säger upp samarbetet genom att kontakta ULP.
10. Skyddet av dina personuppgfter
10.1 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar kontaktpersoners personuppgifter till oss. ULP har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dessa personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.
11. Dina rättigheter
11.1 ULP ansvarar för att kontaktpersoners och kunders personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagsstiftning.
11.2 ULP kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
11.3 Du som kund har rätt att begära: Tillgång till personuppgifter för era kontaktpersoner. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dessa personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de
personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig och era kontaktpersoner, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt. Rättelse av dina kontaktpersoners personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi sparat om dessa kontaktpersoner. Det innebär att du har rätt att begära att dessa personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dessa personuppgifter i exempelvis bokförings —och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen. Begränsning av behandling innebär att era kontaktpersoners personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dessa uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse
11.4 ULP kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 11.3. ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

11.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.
11.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.
11.7 Du har rätt att rapportera eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.
12. Cookies
12.1 Vi använder cookies för att förbättra tillgången till vår
webbplats på www.ulpoolen.se eller www.universitetslärarpoolen.se och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.
13. Kontaktinformation
13.1Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina kontaktpersoners personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.
Universitetslärarpoolen ULP AB Spolegatan 6
222 20 Lund
E-postadress: info@ulpoolen.se